ມາດຕະການຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນຕໍ່ກັບພະຍາດໄຂ້ຫວັດໂຄໂລນາສາຍພັນໃຫມ່(COVID-19)

2020/3/4
ມາດຕະການຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນຕໍ່ກັບພະຍາດໄຂ້ຫວັດໂຄໂລນາສາຍພັນໃຫມ່(COVID-19)
 
1 ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2020, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງອອກລັດຖະດໍາລັດເລກທີ 28/2020 ວ່າດ້ວຍການກໍານົດເອົາພະຍາດລະບາດໄຂ້ຫວັດໂຄໂລນາສາຍພັນໃຫມ່ ເຂົ້າໃສ່ໃນປະເພດຂອງພະຍາດລະບາດຕິດຕໍ່ກັນຕາມມາດຕາທີ 34 ຂອງກົດຫມາຍກັກກັນພະຍາດ ແລະ ລັດຖະດໍາລັດເລກທີ 29/2020 ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລັດຖະດໍາລັດການດໍາເນີນກົດຫມາຍກັກກັນພະຍາດໂດຍໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໃນມື້ຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກວັນທີ 14 ກຸມພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.
2 ໂດຍອີງຕາມລັດຖະດໍາລັດເລກທີ 28/2020 ວ່າດ້ວຍການກໍານົດເອົາພະຍາດລະບາດໄຂ້ຫວັດໂຄໂລນາສາຍພັນໃຫມ່ ເຂົ້າໃສ່ໃນປະເພດຂອງພະຍາດລະບາດຕິດຕໍ່ກັນຕາມມາດຕາທີ 34 ຂອງກົດຫມາຍກັກກັນພະຍາດ ແລະ ລັດຖະດໍາລັດເລກທີ 29/2020 ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂສ່ວນນຶ່ງຂອງລັດຖະດໍາລັດການດໍາເນີນກົດຫມາຍກັກກັນພະຍາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດໄຂ້ຫວັດໂຄໂລນາສາຍພັນໃຫມ່ ແຜ່ລະບາດເຂົ້າໄປພາຍໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ດໍາເນີນມາດຕະການລຸ່ມນີ້ໃນການກັກກັນພະຍາດເມື່ອມີການແຈ້ງເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນຕາມທີ່ໄດ້ບັນຍັດໄວ້ໃນກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ, ຊື່ງຜູ້ຖືກສົງໃສວ່າຕິດເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການໃຫ້ຖືວ່າເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດໂຄໂລນາສາຍພັນໃຫມ່.
  1. ການຄັດແຍກ
ໃນກໍລະນີກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດໂຄໂລນາສາຍພັນໃຫມ່, ຫົວຫນ້າ (ພະນັກງານ) ຫ້ອງການກັກກັນພະຍາດສາມາດແຍກຜູ້ຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວແລ້ວສົ່ງໄປ (ອົງການປີ່ນປົວພະຍາດລະບາດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້) ໄດ້.
  1. ການກັກ
ໃນກໍລະນີກວດພົບຜູ້ຕ້ອງສົງໃສວ່າຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດໂຄໂລນາສາຍພັນໃຫມ່, ຫົວຫນ້າ (ພະນັກງານ) ຫ້ອງການກັກກັນພະຍາດສາມາດກັກຜູ້ຕ້ອງສົງໃສດັ່ງກ່າວ (ແລ້ວສົ່ງໄປອົງການປີ່ນປົວພະຍາດລະບາດ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຫລື ສະຖານທີ່ພັກ ຫລື ໃນເຮືອ) ໄດ້.