ແຈ້ງການ (ມາດຕະການທົດລອງຜ່ອນຜັນເທື່ອລະຂັ້ນ)

2020/9/8

ເລື່ອງ: ມາດຕະການທົດລອງຜ່ອນຜັນເທື່ອລະຂັ້ນໃນການເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນສໍາຫລັບຄົນຕ່າງຊາດ (ລາວ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ພະມ້າ)

      ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 08 ກັນຍາ 2020, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ອອກມາດຕະການທົດລອງຜ່ອນຜັນເພື່ອໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດ (ລາວ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ພະມ້າ) ສາມາດກັບເຂົ້າມາປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເທື່ອລະກ້າວດັ່ງນີ້: ເຂົ້າມາເພື່ອທຸລະກິດ (Business Track) ແລະ ເຂົ້າມາເພື່ອພັກອາໄສ (Residence Track).


      ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຕາມຂ້າງເທີງນັ້ນຕ້ອງປະກອບເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ຄົບຖ້ວນແລ້ວຍື່ນຂໍວີຊາຢູ່ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາປະເທດນັ້ນໆ, ສ່ວນວີຊາທີ່ອອກໃຫ້ຈະເປັນວີຊາເຂົ້າ-ອອກໄດ້ເທື່ອດຽວ ແລະ ໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມ.

      ພາຍຫລັງຍື່ນຂໍວີຊາແລ້ວ ສະຖານທູດຈະພິຈາລະນາອອກວີຊາ. ຈາກນັ້ນ ຜູ້ຂໍວີຊາຕ້ອງມາຮັບເອົາວີຊານັ້ນເພື່ອເອົາໄປເປັນຫລັກຖານໃນການແຈ້ງເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ການຍື່ນຂໍວີຊາໃຫມ່

ສໍາຫລັບຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍ້ 1 ຫລື ຂໍ້ 2 ລຸ່ມນີ້:


1. ເພື່ອທຸລະກິດໄລຍະສັ້ນ

ເອກະສານຈໍາເປັນ
ກ. ແບບຟອມຂໍວີຊາ (ຕິດຮູບຖ່າຍພ້ອມ)
ຂ. ຫນັງສືຜ່ານແດນ
ຄ. ໃບຍັ້ງຍືນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາ (ຂໍ້ຄວນລະວັງ 1)
ງ. ໃບແຈ້ງເຫດຜົນຂອງການເຊີນ (PDF)

ຈ. ໃບຮັບປະກັນ (PDF)
ສ. ໃບສັນຍາ (ເພື່ອພັກອາໄສຂອງຄົນຕ່າງຊາດ PDF) ຄອບປີ້ 2 ຊຸດ
ຊ. ແບບສອບຖາມ (PDF)

 

 ຂໍ້ຄວນລະວັງ 1: ເອກະສານທີ່ເປັນພາສາລາວຕ້ອງໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ ຫລື ພາສາຍີ່ປຸ່ນພ້ອມ

 2. ເພື່ອພັກອາໄສໄລຍະຍາວ ແລະ ເຮັດວຽກຕາມສະຖານະໃດຫນື່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

(Business manager), (Intra-company transfer), (Engineer/ Specialist in humanities/ International services), (Nursing care), (Highly skill professional), (Technical Intern Training), (Specified Skilled Worker), (Designated activities)

ເອກະສານຈໍາເປັນ
ກ. ແບບຟອມຂໍວີຊາ (ຕິດຮູບຖ່າຍພ້ອມ)
ຂ. ຫນັງສືຜ່ານແດນ
ຄ. ໃບຍັ້ງຍືນຮັບຮອງສະຖານະໃນການຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ (ຂໍ້ຄວນລະວັງ 2)
ງ. ໃບສັນຍາ (ເພື່ອພັກອາໄສຂອງຄົນຕ່າງຊາດ PDF) ຄອບປີ້ 2 ຊຸດ
ຈ.
ແບບສອບຖາມ (PDF)
 

 ຂໍ້ຄວນລະວັງ 2: ໃບຍັ້ງຍືນຮັບຮອງສະຖານະໃນການຢູ່ຍີ່ປຸ່ນທີ່ອອກໃຫ້ຕັັ່ງແຕ່ວັນທີ 01/10/2019 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະໄດ້ຫມົດອາຍຸແລ້ວນັ້ນ, ຖ້າຈະເອົາມາຍື່ນໃຫມ່ອີກຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ອົງການທີ່ຮັບຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ ເຮັດຫນັງສືຮັບຮອງວ່າ ຈະຮັບເອົາຄືນອີກຕາມສະຖານະທີເຄີຍຂໍອານຸຍາດມາກ່ອນ.

 ຂໍ້ຄວນລະວັງ 3: ໃນການນໍາໃຊ້ມາດຕະການທົດລອງນີ້ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ວີຊາທີ່ໄດ້ອອກໄປກ່ອນຫນ້ານີ້ ແລະ ຍັງມີອາຍຸ ກັບມາມີຜົນໃຊ້ໄດ້ເທື່ອ ເພາະມາດຕະການທົດລອງນີ້ແມ່ນການຂໍວີຊາອີກເທື່ອໃຫມ່ ແລະ ເມື່ອໄດ້ວີຊາໃຫມ່ນີ້ແລ້ວ ວີຊາທີ່ໄດ້ອອກໃຫ້ກ່ອນຫນ້ານີ້ກໍຈະຖືກຍົກເລີກທັນທີ.