ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ19 ຕໍ່ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

2021/5/6
ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວວ່າ ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ພຶດສະພາເປັນຕົ້ນໄປກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສາມາດເກັບຕົວຢ່າງຈາກຜົ້ງດັງສໍາລັບຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອກວດຫາເຊື່ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊີ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້.
      ດ້ວຍເຫດນີ້, ຈື່ງບໍ່ຈໍາເປັນໃຊ້ຈົດຫມາຍຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນເພື່ອແຈ້ງເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນໄປກັກໂຕຢູ່ສູນກັກກັນທີກໍາຫນົດໃວ້ 3 ມື້ເພື່ອລໍຖ້າຜົນກວດອີກຕໍ່ໄປ.
      ຖ້າທ່ານມີແຜນທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນບໍ່ວ່າທ່ານຈະຖືສັນຊາດໃດກໍຕາມກະລຸນນາເອົາໃຈໃສຂໍ້ແນະນໍາລຸ່ມນີ້ ແລະ ໄປກວດຫາເຊື່ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກ່ອນເດີນທາງອອກຈາກລາວ.
  1. ໃນມື້ທີ່ໄປກວດຫາເຊື່ອພະຍາດໂຄວິດ-19, ໃຫ້ແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງສູນລະບາດວິທະຍາວ່າ ທ່ານຈະເດີນທາງໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໃຫ້ເກັບຕົວຢ່າງຈາກຜົ້ງດັງເທົ່ານັ້ນ. (ຕ້າມທໍາມະດາເພີ່ນຈະເກັບຕົວຢ່າງຈາກຮູດັງ ແລະ ໃນລໍາຄໍ)
  2. ເມື່ອໄດ້ໃບຍັ້ງຍືນຈາກສູນລະບາດວິທະຍາແລ້ວໃຫ້ກວດເບີ່ງບອນ "Type of specimen for RT-PCR"  ຖ້າຂຽນ "Nasopharyngeal swab and Throat swab"  ຫມາຍຄວາມວ່າກວດຕົວຢ່າງຈາກຮູດັງ ແລະ ໃນລໍາຄໍ. ຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້.
ທ່ານຄວນເຂົ້າໃຈວ່າ ສູນລະບາດວິທະຍາຂອງລາວບໍ່ສາມາດອອກໃບຍັ້ງຍືນກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງສະທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຍີປຸ່ນໄດ້, ແຕ່ກໍສາມາດນໍາໃຊ້ໃບຍັ້ງຍືນຕາມແບບຟອມຂອງລາວເພື່ອແຈ້ງເຂົ້າຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຊັ້່ນກັນ.