ບຸນມະໂຫລານຍີ່ປຸ່ນ 2022(ຮັບສະໝັກແຜນການກິດຈະກໍາ)

2021/11/3
“ບຸນມະໂຫລານຍີ່ປຸ່ນ”ແມ່ນງານນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຍີ່ປຸ່ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ. ບຸນມະໂຫລານຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 6 ເຊິ່ງມີແຜນຈະຈັດຂຶ້ນທາງອອນລາຍໃນວັນທີ 12 (ເສົາ) ແລະ 13 (ອາທິດ) ກຸມພາ ປີ 2022. ໃນໂອກາດນີ້, ຈຶ່ງຮັບສະໝັກແຜນການກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງຍີ່ປຸ່ນ-ລາວ ແລະ ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນທາງອອນລາຍ. ນອກນັ້ນ ຍັງຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ຢາກສະແດງຮ່ວມເພື່ອເຮັດໃຫ້ງານມີຄວາມຄຶກຄື້ນຂຶ້ນ. ບໍ່ໄດ້ກໍານົດສັນຊາດ, ເພດ ແລະ ອາຍຸ. ສະໝັກມາຜູ້ດຽວ ຫຼື ເປັນກຸ່ມກໍ່ໄດ້.  ພວກເຮົາກໍາລັງຖ້າການສະໝັກແຜນການກິດຈະກໍາທີ່ດີຂອງທ່ານຢູ່ເດີ້!
 
【ວິທີການສະໝັກ】
ໃຫ້ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນລົງໃສ່ໃນຟອມສະໝັກ ແລະ ໃຫ້ສົ່ງມາທີ່ embassy@vt.mofa.go.jp ໂດຍບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 12 ພະຈິກ (ສຸກ). (ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາ ບັນດາທ່ານ ແລະ ໃຫ້ຄໍາຕອບກ່ຽວກັບການຮັບ ແຜນການກິດຈະກໍາຂອງທ່ານ)
 
【ຂໍ້ຄວນອ່ານເພີ່ມ】
※ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຈັດແຜນການກິດຈະກໍາ ແມ່ນຜູ້ສະໝັກເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
※ບໍ່ຮັບແຜນກິດຈະກໍາທີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ຄ້າຂາຍ.
※ຂໍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າ ຍ້ອນອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງສ້າງຂອງການຈັດງານ ອາດຈະບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ກໍ່ເປັນໄດ້.
※ມື້ກໍານົດໃຫ້ສົ່ງວິດີໂອທີ່ຖ່າຍທໍາໄວ້ ແມ່ນຊ່ວງທ້າຍເດືອນ ທັນວາ ຂອງປີນີ້.
 **ຮູບແບບຂອງວິດີໂອທີ່ຖ່າຍທໍາໄວ້ (ຂໍ້ແນະນໍາ)
ຮູບແບບ:MP4
   ຄຸນະພາບຂອງວິດີໂອ:Full HD (1920x1080) ຫຼື HD (1280x720) ກໍ່ໄດ້.
   Aspect ratio:16:9 (ຂະໜາດໜ້າຈໍທີ່ຖ່າຍດ້ວຍໂທລະສັບທີ່ແມ່ນແນວນອນ, ບໍ່ແມ່ນແນວຕັ້ງ)
 
【ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ】     
ພະແນກວັດທະນະນະທໍາ ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ອີ່ເມ່ວ:embassy@vt.mofa.go.jp