ຄໍາແນະນໍາໃນການຂໍວິຊາໄລຍະສັ້ນເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມພີ່ນ້ອງ • ຄົນຮູ້ຈັກ

2018/1/24

1. ເອກະສານຈໍາເປັນ

< ເອກະສານທີ່ຝ່າຍລາວຕ້ອງກຽມ >

(1) ຫນັງສືຜ່ານແດນ
     (ມີຫນ້າເຈ້ຍຈໍ້າວີຊາເຫລືອ 2 ຫນ້າຂື້ນໄປ. ກໍລະນີມີຫນັງສືຜ່ານແດນຫົວເກົ່າໃຫ້ຍື່ນເຂົ້າມາພ້ອມກັນ.)
(2) ຟອມຂໍວີຊາ 1 ຊຸດ
     (ເອົາຢູ່ສະຖານທູດ ຫລື ດາວໂຫລດໃນເວບໄຊສະຖານທູດ)
(3) ຮູບຖ່າຍ 1 ໃບ
     (ຂະຫນາດ 4.5 ຊມ X 4.5 ຊມ ຖ່າຍພາຍໃນ 6 ເດືອນ, ສີ ຫລື ຂາວດໍາກໍ່ໄດ້, ບໍ່ມີພາບດ້ານຫລັງ ແລະ ແຈ້ງດີ)
(4) ໃບຢັ້ງຢືນການຈອງປີ້ຍົນ ຫລື ຈອງປີ້ເຮືອ
     (ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ກ່ອນ.)
(5) ເອກະສານຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ(ເບິ່ງຂໍ້ຄວນລະວັງຂ້າງລຸ່ມ)
     (ເອົາອັນໃດອັນຫນື່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໃບຢັ້ງຢືນລາຍໄດ້ທີ່ອອກໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ໃບຢັ້ງຢືນເງີນຝາກ, ປື້ມບັນຊືທະນາຄານ. ແຕ່ຖ້າຍື່ນເອກະສານທີ່ອອກຊື່ຜູ້ອຸປະຖໍາຈະຕ້ອງໄດ້ຍື່ນເອກະສານທີຢັ້ງຢືນເຖິງສາຍພົວພັນກັບຜູ້ອຸປະຖໍາພ້ອມ.)
(6) ເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນເຖິງສາຍພົວພັນພີ່ນ້ອງ • ຄົນຮູ້ຈັກ
     (ກໍລະນີເປັນພີ່ນ້ອງ: ເອົາປື້ມສໍາມະໂນຄົວລາວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ນາຍບ້ານອອກໃຫ້, ໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ, ໃບຢັ້ງຢືນແຕ່ງງານແລະອື່ນໆ)
     (ກໍລະນີເປັນຄົນຮູ້ຈັກ: ເອົາເອກະສານສະແດງເຖີງການຕິດຕໍ່ກັນເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ, ຈົດຫມາຍ, ອີເມວ, ການໂທຕ່າງປະເທດ, ລາຍແລະອື່ນໆ)
(7) ກໍລະນີຍື່ນພ້ອມກັນກັບຄອບຄົວ • ພີ່ນ້ອງແມ່ນເອົາປື້ມສໍາມະໂນຄົວລາວ(ກໍລະນີບໍ່ສາມາດຢືນຢັນສາຍພົວພັນຄອບຄົວໄດ້ຈຶ່ງເອົາໃບຢັ້ງຢືນຈາກນາຍບ້ານ)

< ເອກະສານທີ່ຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນຕ້ອງກຽມ >

(8) ໃບແຈ້ງເຫດຜົນຂອງການເຊີນ
(9) ເອກະສານທີ່ພົວພັນກັບເຫດຜົນຂອງການເຊີນ
     (ກໍລະນີໄປຢ້ຽມຢາມພີ່ນ້ອງເຊິ່ງຜູ້ເຊີນ ຫລື ຄູ່ສົມລົດເປັນຄົນຍີ່ປຸ່ນແມ່ນເອົາໃບຢັ້ງຢືນສໍາມະໂນຄົວ. ສ່ວນກໍລະນີໄປ ຢ້ຽມຢາມຄົນຮູ່ຈັກແມ່ນເອົາເອກະສານທີ່ອະທິບາຍເຖິງປະຫວັດການຮູ່ຈັກກັນ)
(10) ໃບແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຂໍວີຊາ(ສະເພາະກໍລະນີຍື່ນຂໍວີຊາພ້ອມກັນແຕ່ສອງຄົນຂື້ນໄປ)
(11) ຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ກໍລະນີຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນຮັບຜິດຊອບຄ່າໄຊ້ຈ່າຍແມ່ນໄດ້ເອົາເອກະສານຂ້າງເທີງພ້ອມ.

(12) ໃບຮັບປະກັນ
(13) ເອກະສານຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ(ເບິ່ງຂໍ້ຄວນລະວັງຂ້າງລຸ່ມ)
     (ເອົາອັນໃດອັນຫນື່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໃບຢັ້ງຢືນລາຍໄດ້, ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍພາສີ, ໃບແຈ້ງເສຍພາສີ, ໃບຢັ້ງຢືນເງີນຝາກ. ແຕ່ຖ້າກໍລະນີຜູ້ເຊີນເປັນນັກສືກສາໄດ້ທືນລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ • ODA ແມ່ນເອົາອັນໃດອັນຫນື່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໃບຢັ້ງຢືນນັກສືກສາທືນລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ • ODA, ໃບຢັ້ງຢືນການຮັບທືນການສືກສາ, ໃບອານຸຍາດເຂົ້າຮຽນ.)
(14) ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່(ທີມີຊື່ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດນໍາກັນທັງຫມົດ)
(15) (ສະເພາະຄົນຕ່າງປະເທດ) ເອົາຄອບປີ້ບັດອານຸຍາດພັກເຊົາທີ່ມີອາຍຸນໍາໃຊ້ທັງສອງຫນ້າ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ແລະ ຄອບປີ້ຫນັງສືຜ່ານແດນ(ຫນ້າທີ່ມີອັກຄະລັກ ແລະ ມີກາຈໍ້າເຂົ້າ-ອອກປະເທດ • ອານຸຍາດພັກເຊົາ)

※ ກໍລະນີຄົນອື່ນມາຍື່ນແທນ(ນອກຈາກຄົນໃນສໍາມະໂນຄົວ)ຈະຕ້ອງມີໃບມອບສິດທີ່ມີລາຍເຊັນເຈົ້າໂຕຕິດຄັດມາພ້ອມ(ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເຖີງກະສຽງ 18 ປີຜູ້ປົກຄອງສາມາດຂຽນແທນໄດ້).

[ຂໍ້ຄວນລະວັງ] ເອົາສະເພາະກໍລະນີຝ່າຍລາວຮັບຜິດຊອບຄ່າໄຊ້ຈ່າຍ. ສ່ວນຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດມະຫາຊົນທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫຸ້ນຂອງລາວ, ລັດວິສະຫະກິດ, ສາຂາຂອງບໍລິສັດມະຫາຊົນທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫຸ້ນຂອງຍີ່ປຸ່ນແມ່ນເອົາໃບຢັ້ງຢືນບ່ອນເຮັດວຽກ, ລັດຖະກອນລາວແມ່ນເອົາບັດພະນັກງານແທນຂໍ້ (5), (13). ສໍາຫລັບຜູ້ທີ່ຂໍວີຊາເຂົ້າ-ອອກໄດ້ຫລາຍເທື່ອຕ້ອງໄດ້ລະບຸລາຍຮັບຕໍ່ປີ ຫລື ລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນໃສ່ລົງໃນໃບຢັ້ງຢືນບ່ອນເຮັດວຽກພ້ອມ.

2. ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່

(1) ໄລຍະເວລາໃນການອອກວີຊາແມ່ນ 5 ມື້ລັດຖະການ, ແຕ່ບາງກໍລະນີອາດຈະໃຊ້ເວລາຫລາຍກ່ວານັ້ນແມ່ນຂື້ນຢູ່ກັບເງືອນໄຂຂອງແຕ່ລະຄົນ.
(2) ສະຖານທູດຈະບໍ່ຮັບເອກະສານໃນກໍລະນີເອກະສານຂໍວີຊາບໍ່ສົມບູນ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ.
(3) ບາງກໍລະນີີສະຖານທູດຈະຂໍເອກະສານເພີ່ມແລະຈະມີການສໍາພາດ.
(4) ເອກະສານທຸກຢ່າງຕ້ອງບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນນັບແຕ່ວັນທີທີ່ອອກໃຫ້.
(5) ເອກະສານທີ່ເປັນພາສາລາວຕ້ອງໄດ້ແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫລື ພາສາອັງກິດຕິດຄັດພ້ອມ.
ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ: ພະແນກກົງສູນສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາລາວ
ເບີໂທລະສັບ: (021)414400-3