ຄໍາແນະນໍາໃນການມາຍື່ນຂໍວິຊາໄລຍະສັ້ນ ແທນລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

2018/1/24

1. ເອກະສານຈໍາເປັນ

(1) ຫນັງສືຜ່ານແດນຂອງຜູ້ຂໍວີຊາ
     (ມີຫນ້າເຈ້ຍຈໍ້າວີຊາເຫລືອ 2 ຫນ້າຂື້ນໄປ. ກໍລະນີມີຫນັງສືຜ່ານແດນຫົວເກົ່າໃຫ້ຍື່ນເຂົ້າມາພ້ອມກັນ.)
(2) ຟອມຂໍວີຊາ ຜູ້ຂໍວີຊາຄົນລະ 1 ຊຸດ
     (ເອົາຢູ່ສະຖານທູດ ຫລື ດາວໂຫລດໃນເວບໄຊສະຖານທູດ)
(3) ຮູບຖ່າຍ ຜູ້ຂໍວີຊາຄົນລະ 1 ໃບ
     (ຂະຫນາດ 4.5 ຊມ X 4.5 ຊມ ຖ່າຍພາຍໃນ 6 ເດືອນ, ສີ ຫລື ຂາວດໍາກໍ່ໄດ້, ບໍ່ມີພາບດ້ານຫລັງແລະ ແຈ້ງດີ)
(4) ໃບມອບສິດທີ່ມີລາຍເຊັນຜູ້ຂໍວີຊາ ຜູ້ຂໍວີຊາຄົນລະ 1 ຊຸດ( ສໍາຫລັບຜູ້ຍັງບໍ່ເຖິງກະສຽນອາຍຸ 18 ປີ, ຜູ້ປົກຄອງສາມາດຂຽນແທນໄດ້ )
     [ແຕ່ຖ້າວ່າ ບໍລິສັດທີ່ສະຖານທູດໄດ້ຮັບຮອງເປັນອົງກອນທີ່ສາມາດຍື່ນແທນໄດ້ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນເອົາ.ສ່ວນເງື່ອນໄຂຂອງການຮັບຮອງນັ້ນແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ໃບຕິດຄັດມາພ້ອມນີ້.]
(5) ເອກະສານຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຂໍວີຊາ
    (ກ) ກໍລະນີຈັດທົວເພື່ອໃຫ້ກໍາລັງໃຈພະນັກງານແມ່ນເອົາໃບທະບຽນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດທີ່ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນພະນັກງານຂອງຜູ້ຂໍວີຊາ(ບໍລິສັດຕ້ອງຂຽນຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຈະແຈ້ງ).
    (ຂ) ນອກຈາກກໍລະນີຂ້າງເທີງແລ້ວແມ່ນເອົາອັນໃດອັນຫນື່ງຕໍ່ໄປນີ້ຂອງຜູ້ຂໍວີຊາ: ໃບຢັ້ງຢືນລາຍໄດ້ທີ່ອອກໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ໃບຢັ້ງຢືນເງີນຝາກ, ປື້ມບັນຊືທະນາຄານ. ແຕ່ຖ້າຍື່ນເອກະສານທີ່ອອກຊື່ຜູ້ອຸປະຖໍາຈະຕ້ອງໄດ້ຍື່ນເອກະສານທີຢັ້ງຢືນເຖິງສາຍພົວພັນກັບຜູ້ອຸປະຖໍາ
ພ້ອມ(ເບິ່ງຂໍ້ຄວນລະວັງຂ້າງລຸ່ມ)
(6) ຕາຕະລາງແຜນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຂຽນຖ້ຽວບີນແລະບ່ອນພັກເຊົາຢ່າງຈະແຈ້ງ(ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍທີ່ມີຊື່ແລະເບີໂທຕິດຕໍ່ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.)
(7) ໃບແຈ້ງລາຍຊື່ລູກທົວ(ຂຽນຊື່ແລະນາມສະກຸນຂອງລູກທົວທັງຫມົດ, ແລະຖ້າໄປທົວນໍາກັນກັບພີ່ນ້ອງໃຫ້ຂຽນສາຍພົວພັນກັນໃສ່ພ້ອມ.)
(8) ກໍລະນີຍື່ນພ້ອມກັນກັບຄອບຄົວ • ພີ່ນ້ອງແມ່ນເອົາປື້ມສໍາມະໂນຄົວລາວ(ກໍລະນີບໍ່ສາມາດຢືນຢັນສາຍພົວພັນຄອບຄົວໄດ້ຈຶ່ງເອົາໃບຢັ້ງຢືນຈາກນາຍບ້ານ)[ແຕ່ຖ້າວ່າ ບໍລິສັດທີ່ສະຖານທູດໄດ້ຮັບຮອງເປັນອົງກອນທີ່ສາມາດຍື່ນແທນໄດ້ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນເອົາ.]

[ຂໍ້ຄວນລະວັງ] ຜູ້ຂໍວີຊາທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດມະຫາຊົນທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫຸ້ນຂອງລາວ, ລັດວິສະຫະກິດ, ສາຂາຂອງບໍລິສັດມະຫາຊົນທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫຸ້ນຂອງຍີ່ປຸ່ນແມ່ນເອົາໃບຢັ້ງຢືນບ່ອນເຮັດວຽກ, ລັດຖະກອນລາວແມ່ນເອົາບັດພະນັກງານແທນຂໍ້ (5)(ຂ). ສໍາຫລັບຜູ້ທີ່ຂໍວີຊາເຂົ້າ-ອອກໄດ້ຫລາຍເທື່ອຕ້ອງໄດ້ລະບຸລາຍຮັບຕໍ່ປີ ຫລື ລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນໃສ່ລົງໃນໃບຢັ້ງຢືນບ່ອນເຮັດວຽກພ້ອມ.

2. ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່

(1) ໄລຍະເວລາໃນການອອກວີຊາແມ່ນ 5 ມື້ລັດຖະການ, ແຕ່ບາງກໍລະນີອາດຈະໃຊ້ເວລາຫລາຍກ່ວານັ້ນແມ່ນຂື້ນຢູ່ກັບເງືອນໄຂຂອງແຕ່ລະຄົນ.
(2) ສະຖານທູດຈະບໍ່ຮັບເອກະສານໃນກໍລະນີເອກະສານຂໍວີຊາບໍ່ສົມບູນ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ.
(3) ບາງກໍລະນີີສະຖານທູດຈະຂໍເອກະສານເພີ່ມແລະຈະມີການສໍາພາດ.
(4) ເອກະສານທຸກຢ່າງຕ້ອງບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນນັບແຕ່ວັນທີທີ່ອອກໃຫ້.
(5) ເອກະສານທີ່ເປັນພາສາລາວຕ້ອງໄດ້ແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫລື ພາສາອັງກິດຕິດຄັດພ້ອມ.
 
ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ: ພະແນກກົງສູນສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາລາວ
ເບີໂທລະສັບ: (021)414400-3