ປະເທດຍີ່ປຸ່ນກຳລັງຊອກຫາຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີທັກສະສະເພາະ

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນກຳລັງຊອກຫາຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີທັກສະສະເພາະ

ທ່ານຢາກນຳເອົາທັກສະຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນຫຼືບໍ່?
ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2019, ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນໄດ້ສ້າງສະຖານະພາບຂອງການພັກເຊົາໃນຍີ່ປຸ່ນໃໝ່, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີທັກສະສະເພາະ (Specified Skilled Worker (SSW)), ເພື່ອຕ້ອນຮັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ພ້ອມຈະເຮັດວຽກໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳອັນໃດອັນໝຶ່ງຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນທັນທີ. ໜ້ານີ້ແມ່ນນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການປະຕິບັດໜ້າ ທີ່ຢ່າງແຂງຂັນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນໂດຍນຳໃຊ້ຄວາມຊຳນານ ແລະທັກສະທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຝຶກຝົນມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.

Blossom! in Japan.

  • Play movie in a new window:14 in demand occupations
  • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
  • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top