ບົດເລືອງ"ລາວ ແລະ ຂ້ອຍ" "ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຂ້ອຍ"「ラオスと私」「日本と私」

2021/3/31

"ລາວ ແລະ ຂ້ອຍ"「ラオスと私」

 1. ນາງ ກາມີກາວາຈິ ຢູລີເອະ 上川路 ゆり絵
 2. ທ່ານ ໂຢຊີດາ ໂຄ່ຈິ 吉田 幸司
 3. ນາງ ໂຢະຊິດະ ກະໂຢະໂກະ 吉田 香世子
 4. ທ່ານ ໂມລິ ທາກຶ 森 卓
 5. ທ່ານ ອາເບະ ເຄນອິຈິ 阿部 賢一
 6. ນາງ ຄາເມດະ ຈິກະ 亀田 知佳
 7. ນາງ ຢາໂນ ຈຸນໂກະ 矢野 順子
 8. ທ່ານ ໂຍຊິດະ ເທດຊູໂອ 吉田 哲朗
 9. ນາງ ໄມຈິມະ ໂທມີໂກ 前島 富子
 10. ນາງ ອັນໂດ່ ໂນລິໂກະ 安藤 典子
 11. ນາງ ໂທມີນາງະ ຊາຈິໂກະ 冨永 幸子
 12. ນາງ ມະຊຸຊີມະ ໂຢໂກະ 松島 陽子
 13. ທ່ານ ທະຊິໂລະ ໂທໂມຮິໂລະ 田代 友弘
 14. ນາງ ຟູຕາໂມໂຕະ ຢູໂກະ 二元 裕子
 15. ທ່ານ ໂອຄາດະ ຮີຊາຢາ 岡田 尚也
 16. ນາງ ອິວາຕະ ຄາຊຶໂກະ 岩田 和子
 17. ທ່ານ ຄານາຊາວະ ມາຊາທາກະ (ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບສາກົນຊາກຸລະ) 金澤 雅高(さくら国際高等学校)
 18. ນາງ ໂທມີຕະ ຮີໂລໂກະ 富田 紘子
 19. ທ່ານ ອາກິໂມໂຕະ ໂຕຊິຢູກິ 秋元 利幸
 20. ທ່ານ ອີໂນະອຸເເອະ ອິຄຶໂຊະ 井上育三
 21. ທ່ານ ມຸຊິອາເກະ ແອັດໂຊ່ 虫明悦生
 22. ທ່ານ ໂຄມັດຊຶ  ເຊອິຈິ 小松聖児
 23. ທ່ານ ໂຢເນະຢະມະ ໂຢຊິຮະຣຸ 米山芳春
 24. ທ່ານ ຄາວາດະ ຄາຊຶໂນລີ 川田一徳
 25. ທ່ານ ນີຊິມຸຣະ ຢູກິ 西村祐輝

   

"ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຂ້ອຍ"「日本と私」

 1. ປອ. ທ່ານ ພັນປະກິດ ອ່ອນພັນດາລາ オンパンダラ・パンパキット
 2. ນາງ ອາເລັກຊານດຼາ ບຸນຊ່ວຍ アレクサンドラ・ブンスアイ
 3. ປອ. ທ່ານ ບັນຍາ ຈັນທະວົງ パンヤ・チャンタボン
 4. ນາງ ພອນນາລີ ໄຊຍະລາດ ポンナリー・サイニャラート
 5. ປອ. ທ່ານ ບັນດາໄຊ ລໍວັນໄຊ バンダサイ・ローワンサイ
 6. ທ່ານ ມັງກອນເພັດ ໄຊຍະສານ マンコーンペット・サイニャサーン
 7. ປອ.ນາງ ມະໄລຄຳ ໄຊຍະກອນ マライカム・サヤコン
 8. ນາງ ເຂັມເພັດ ຈັນທະວົງ ケームペット・チャンタヴォン
 9. ທ່ານ ອຸ່ນຫຼ້າ ພາອຸດົ ウンラー・パーウドム
 10. ປອ. ທ່ານ ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ ポーンケオ・チャンタマリー
 11. ນາງ ດາລີວັນ ພາບມີໄຊ ダリワン・パープミーサイ
 12. ນາງ ດາວມີພອນ ໂພທິສານ ダオミーポーン・ポーティサーン
 13. ທ່ານ ພົມມະລາດ ພວງມະຈັນ ポンマラート・プアンマチャン
 14. ນາງ ເພັນລັດສະໝີ ສູກສົມບູນ ペンラッサミー・スックソンブン
 15. ທ່ານ ລັດຕະນະກອນ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ラッタナコーン・インシーシェンマイ
 16. ນາງ ບົວສອນ ວົງຖາວອນ ブアソン・ウォンターウォン
 17. ທ່ານ ອາມິດ ເພັດສະດາ アミット・ペッサダー
 18. ນາງ ສຸດາລີ ພັນທະມີໄຊ スダリー・パンタミサイ
 19. ນາງ ສຸພາພອນ ວິຊາປຣະ ຄາວາມູຣະ スパポン・ヴィサプラ・川村
 20. ນາງ ຈັນທະສອນ ອິນທະວົງ チャンタソン・インタヴォン
 21. ທ່ານ ເຂັມຊາດ ພິລາພັນເດດ ケムサート・ピラパンデット
 22. ນາງ ສຸດາພອນ ສີຊົມຊື່ນ スダポーン・シーソムスーン
 23. ທ່ານ ບົວລີ ຈັນດາລາ ブアリ―・チャンダラー